Inicio Contido fixo
Educación Primaria

OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as capacidades que lles permitan: Coñecer e apreciar os...

Educación Infantil

OBXECTIVOS DE CICLO (3 – 6 anos) Os obxectivos xerais de ciclo pódense definir como as capacidades que se agarda que ao final da educación infantil...

Plan xeral de atención á diversidade

A Atención a Diversidade é o conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características e...