Inicio Colexio Identidade Ideario

Ideario

Os Colexios da Asunción realizan un servizo á sociedade e levan a cabo o seu labor educador seguindo o pensamento fundacional da M. M.ª Eugenia, que se pode sintetizar nestes textos:

 

            "Jesucristo trae unha liberación que transforma a sociedade". (M. M.ª Eugenia)

 

            "A educación baseada no Evanxeo, debe realizar unha auténtica revolución. As actitudes evanxélicas personificadas en Cristo, deberían desterrar o egoísmo innato, facer vivir con sinxeleza cristiá e ensinar a apreciar a dignidade de todos os homes". (M. M.ª Eugenia)

 

Un Colexio da Asunción defínese como:

 

 • Católico.
 • Dirixido polas Relixiosas da Asunción segundo a concepción educadora da M. Mª. Eugenia, no que a tarefa educativa é realizada en Comunidade: Relixiosas, Profesores, Pais, Alumnos, Persoal non docente.
 • Aberto a todos e especialmente aos máis necesitados.
 • Privado, recoñecido legalmente.

 

A finalidade dos Colexios da Asunción é: a educación integral para formar homes e mulleres capaces de colaborar na consecución dunha sociedade máis xusta e máis fraterna, segundo o Evanxeo.

  

Obxectivos:

 • Lograr un ensino de calidade.
 • Conseguir unha formación humana integral educando nos valores humanos para o diálogo, para a democracia, para a convivencia.
 • Impartir unha educación liberadora

que desenvolva o sentido crítico e creador,

que tome conciencia dos problemas do mundo de hoxe,

que prepare futuros axentes capaces de transformar a sociedade.

 • Educar abertos ao ámbito social en que está inserto.
 • Traballar na construción dunha sociedade máis evanxélica a través de:
  • O anuncio explícito de Jesucristo
  • Unha educación para a xustiza e a paz.

 

A acción educadora corresponde á Comunidade Educativa integrada por:

 

 • Relixiosas
 • Profesores
 • Pais
 • Persoal non docente
 • Alumnos
 • E cantos colaboran nas tarefas do Colexio en mutua relación.

 

A Congregación da Asunción e todos os Profesores comprométense a formar a Comunidade Educativa procurando dar coa súa preparación, vida e testemuña, a verdadeira imaxe do educador cristián e promovendo a colaboración e participación dos demais membros.

 

Os pais, conscientes dos seus dereitos e responsabilidades, precedendo aos seus fillos co exemplo na familia, intentarán crear nela un ambiente que favoreza a educación integral e colaborarán co Colexio participando responsablemente na marcha e orientación deste.

 

O persoal non docente intégrase e colabora, dende os seus respectivos niveis e labores, na acción educadora.

 

Os alumnos son protagonistas da súa propia educación ao participar persoal e responsablemente nela, segundo as liñas trazadas neste Ideario.

 

Toda a Comunidade Educativa estará disposta a unha colaboración decidida e seria con outras entidades no triple nivel: local, rexional e nacional.

 

Para que este Colexio, promovido pola Congregación da Asunción, así identificado, poida realizar eficazmente o seu proxecto educacional, debe ser recoñecido e aceptado na súa identidade:

 

por cantos interveñen activamente nel, a diversos niveis e con diversas funcións, no desenvolvemento da súa actividade educativa; aos que axustarán as súas actuacións profesionais ás esixencias que se derivan desa identidade.

 

polas familias que a el traen aos seus fillos, e polos mesmos alumnos na medida en que a súa idade e madureza lles vaia permitindo responsabilizarse persoalmente.